Pitanja oko kupovine:

Sva pitanja možete uputiti na mail: thema-sport@ninet.rs ili pozvati na telefone 018/207-372, 063/ 287 808

Radno vreme: 

Ponedeljak-petak:   Od 9h - 16h
Subota:                    neradna
Nedelja:                   neradna

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim opštim uslovima korišćenja usluga Internet prodaje, propisana su osnovna pravila čijim će poštovanjem od strane THEMA SPORT DOO, sa sedištem u ul. Bulevar Svetog Cara Konstantina magacin elemenata EI Komerca 80-86, Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo , šifra delatnosti 4643, matični broj 20239336, PIB 104808304, sa brojem potvrde za izvršeno evidentiranje za PDV 287490835, web adresa www.themasport.com, kontakt e-mail thema-sport@ninet.rs (u daljem tekstu: Prodavac) i krajnjeg korisnika (u daljem tekstu: Kupac) biti obezbeđeno uspešno okončanje prodajnih transakcija putem On-line prodaje internet prodavnice.

Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, služe da kupac na jasan i nedvosmislen način bude upoznat sa uslovima pod kojima može doći do zaključenja ugovora o kupoprodaji, načinom zaključenja takvog ugovora, svim pravima i obavezama kupca prilikom kupovine robe, kao i obaveštenjima koje je prodavac dužan da uputi kupcima pre zaključenja ugovora.

Nepoštovanje ovde definisanih pravila može prouzrokovati neizvršenje platne transakcije ili neuspelu narudžbinu.
Pravilnikom su precizirane i posledice koje u slučaju neizvršenja transakcije ili neuspele narudžbine snose Prodavac i Kupac.
Prodavac zadržava pravo promene uslova korišćenja zavisno od promene u ponudi svojih usluga i/ili važeće zakonske regulative.
Ovde propisani opšti uslovi poslovanja prodavca, sastavni su deo ugovora o kupoprodaji koji će biti zaključen između prodavca i kupca.
Kupac je u obavezi da se pre svake kupovine upozna sa obaveštenjima koje je prodavac istakao na svom sajtu, proveri sve informacije vezane za uslove poslovanja, kao i da u svemu poštuje postupak za zaključenje ugovora o kupoprodaji. Sve porudžbine putem internet prodaje obavezujuće su i za Kupca i Prodavca istovremeno.

PORUČIVANJE ROBE 

Kupac se obavezuje da će tokom naručivanja preko interneta pratiti sledeći postupak kod zaključenja ugovora o kupoprodaji:

korak 1 – upoznavanje sa opštim uslovima poslovanja prodavca, obaveštenjima o osnovnim podacima prodavca, upoznavanje sa pravom na jednostrani raskid ovog ugovora i tekstom obrasca koji se popunjava prilikom jednostranog raskida ugovora, upoznavanje sa svim pravima i obavezama kupca, što je sve na nadvosmislen i jasan način istaknuto na sajtu prodavca;
korak 2 – prijavljivanje (logovanje) na portal
korak 3 – izbor modela i količine robe ubacivanjem u korisničku korpu
korak 4 – provera/upisivanje podataka za dostavu (u slučaju dostave na drugu adresu)
korak 5 – izbor načina plaćanja
korak 6 – provera povratne poruke od Prodavca-potvrda porudžbenice i postupanje u skladu sa sadržajem poruke.

Jedna osoba može da naruči više proizvoda u jednoj transakciji.
Kada kupac obavi sve gore navedene korake, smatra se da je uputio prodavcu porudžbenicu.
Prodavac je u obavezi da kupcu potvrdi porudžbenicu i to u roku od 2 radna dana od trenutka prijema porudžbenice ili da u istom roku obavesti kupca da nije u mogućnosti da mu isporuči poručenu robu.
Prodavac će se postarati da u što kraćem roku proveri raspoloživost poručenog artikla. Ukoliko su svi uslovi za kupovinu obezbeđeni, prodavac će poslati potvrdu porudžbine na e-mail adresu ili kontakt telefon  koji je kupac naznačio prilikom registracije/porudžbenice , time prihvatajući ponudu za zaključenje ugovora.
Ugovor se smatra zaključenim tek kada prodavac pošalje e-mail ili telefonom kontaktira  kupca i obavesti ga o terminu dostave poručenog artikla.
Ukoliko prodavac nije u mogućnosti da obezbedi poručeni artikal, poslaće e-mail ili putem telefona obavestiti kupca da poručeni artikal više nije raspoloživ, te da je porudžbina otkazana. U tom slučaju ugovor neće biti zaključen.
Cene proizvoda su jasno istaknute na sajtu prodavca. Sve cene prikazane su sa uračunatim PDV-om. Prodavac zadržava pravo promene cena bez prethodnog obaveštavanja, kao i pravo dodavanja ili povlačenja iz ponude bilo kog artikla, u svakom trenutku.

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje se vrši na sledeće  načine po izboru kupca i to:
pouzećem – gotovinom, istovremeno sa dostavljanjem robe kupcu;
uplatom na račun firme (virmanom/opstom uplatnicom u bilo kojoj banci/pošti)- pre dostave robe kupcu;

IZJAVA O KONVERZIJI VALUTA

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos na koji će račun vaše kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene iz evrima u srpski dinar prema važećem kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

DOSTAVA NA TERITORIJI SRBIJE

Roba se kupcu dostavlja putem AKS Express kurirske službe

Isporuke se obavljaju od 8 do 19 časova, svakim radnim danom sem vikenda, samo na teritoriji Republike Srbije. 
Molimo Vas da, u tom periodu, obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.
Prilikom preuzimanja pošiljke potrebno je da vizuelno pregledate paket da slučajno ne postoje neka vidna oštećenja. Ukoliko primetite da je transportna kutija oštećena i posumnjate da je proizvod možda oštećen, odbijte prijem pošiljke i odmah nas obavestite o tome.

Ukoliko je pošiljka naizgled bez oštećenja slobodno preuzmite pošiljku i potpišite kuriru adresnicu.

Rok za isporuku robe kupcu iznosi 5 radnih dana od dana potvrđene porudžbenice, a ne duži od 30 dana.

Prodavac se obavezuje da će u slučaju teškoća u slanju robe, na sve raspoložive načine pokušati da kontaktira Kupca i isporuči kupljenu robu.

Ukoliko trgovac ne može da isporuči robu dužan je da bez odlaganja obavesti potrošača da isporuka ugovorene robe ili pružanje ugovorene usluge nije moguća u dogovorenom roku.

Ako nakon toga dođe do raskida ugovora, prodavac je dužan da vrati potrošaču sav plaćeni iznos po osnovu ugovora, uključujući i troškove isporuke robe. Novac je dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak, odnosno kada je na nedvosmislen način saznao da se ugovor raskida.

CENA DOSTAVE 

Cena isporuke za porudžbine veće od 3.000,00 din. je besplatna. 
Za sve porudžbine čiji je račun manji od tog iznosa kupac plaća iznost poštarine po zvaničnom cenovniku kurirske službe AKS Express koji možete videti OVDE.

Isporuka se plaća prilikom preuzimanja pošiljke, direktno kuriru gotovinom.


ZAMENA ROBE

Kupac može zatražiti zamenu u roku od 15 dana od dana prijema robe, slanjem e-maila na adresu thema-sport@ninet.rs ili pozivom na broj 018/207-372 ili 063/287-808, ili dolaskom na prodajno mesto prodavca.

Zamena robe se odnosi na zamenu veličine, zamenu modela, zamenu boje.

U slučaju zamene, roba se dostavlja prodavcu preko kurirske službe o trošku kupca ako se zamena robe odnosi na zamenu veličine, zamenu modela ili zamenu boje usled greške kupca prilikom poručivanja.

REKLAMACIJA

 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje
 
Reklamacija i način rešavanja reklamacije 

Član 56

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu  Thema sport doo Niš, u ulici Bulevar Svetog Cara Konstantina-magacin Ei komerca 80-86, u Nišu, telefonom 018/207-372 ili 063/287-808, pisanim putem, elektronskim putem na e-mail:  thema-sport@ninet.rs, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
 
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 2 godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. 
 
Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.
 
Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.
 
Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
 
Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.
 
Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.
 
Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.
 
Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


 
 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje 
 
Saobraznost ugovoru 
 
Član 50.  
 
Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:
 
1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;  
2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;  
3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje
 
Nesaobraznost robe
 
Član 51.  
 
Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:
 
1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao; 
2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača; 
3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.
 
Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže. 
Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona. Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako: 

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje; 
2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;  
3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).
 
 
 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje
 
Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti 
 
Član 52.  st.1 i 8
 
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.
Potrošač ima pravo da bira, da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom. 
Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.
 
Obrazac za reklamaciju - reklamacioni list  u elektronskom obliku koji se može preuzeti OVDE
 

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje
 
Rokovi i teret dokazivanja
 
Član 53. 

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. 
 
- Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne intalacije ili montaže.
 
- Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, reklamirao robu, ima pravo da sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito
  troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, da te troškove snosi prodavac.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).


Način rešavanja reklamacija:

Svaki uredjaj ima garantni list i instrukcije oko servisa, kao i naziv ovlašćenog servisa odnosno, spisak ovlašćenih servisa, ukoliko ih je više.

Ukoliko imate pitanja ili Vam treba pomoć oko rešavanja reklamacije, slobodno nas pozovite ne jedan od sledećih brojeva:

018/207-372, 018/207-373, 063/287-808

 

Obrazac za reklamaciju - reklamacioni list  u elektronskom obliku koji se može preuzeti OVDE

 

 

RASKID UGOVORA - ODUSTANAK OD UGOVORA

Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje:
 

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ČLAN 28

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona
(u daljem tekstu: odustanak od ugovora). 
 
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). 
 
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku od 14 dana.
 
Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. 
 
Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču. 

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14). 


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje:

Računanje rokova za odustanak potrošača od ugovora

Član 29. 
 
Kod ugovora o pružanju usluga, rok od 14 dana računa se od trenutka zaključenja ugovora između potrošača I trgovca.

Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od tenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. 
 
Kada potrošač jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebnorok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.  
 
Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik.  
 
Kada je zaključen ugovor na neodređeno vreme sa periodičnim isporukama robe, rok od 14 dana počinje da teče kada prva pošiljka robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik. 
 
Ako trgovac ne preda potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, potrošač može odustati od ugovora u roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora.  
 
Ako trgovac nije predao potrošaču obaveštenje iz člana 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona, na način iz člana 30. stav 1. ovog zakona i člana 31. stav 2. ovog zakona, pa to učini u roku od 12 meseci od dana zaključenja ugovora, rok od 14 dana počinje da teče kada potrošač dobije obrazac za odustanak. 
 
Rok iz st. 1. do 7. ovog člana ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje:

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora 
 
Član 37.
 
Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora u slučaju:

1) pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;

2) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

3) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;

4) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

5) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

7) isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;

8) ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;

9) isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

10) isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;

11) ugovora zaključenih na javnoj aukciji;

12) pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;

13) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

 
 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje:
 
Postupak za ostvarivanje prava:
 
Član 28
 
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno, izvan poslovnih prostorijam ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). 
 
Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.
 
Protekom navedenih rokova prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.
 
Rok ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.
 
Obrazac za raskid-odustanak od ugovora možete preuzeti OVDE.
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).

 
 
Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje: 

Obaveze trgovca u slučaju odustanka od ugovora
 
Član 34. 
 
Trgovac je dužan da bez odlaganja izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, uključujući i troškove isporuke, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak.
 
Trgovac vrši povraćaj koristeći ista sredstva plaćanja koja je potrošač koristio u prvobitnoj transakciji, osim ako se potrošač nije izričito saglasio sa korišćenjem drugog sredstva plaćanja i pod uslovom da potrošač zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove. 
 
Izuzetno od stava 1. ovog člana, trgovac nije dužan da izvrši povraćaj dodatnih troškova koji su posledica izričitog zahteva potrošača za dostavu koja odstupa od najjeftinije uobičajene dostave koju je ponudio trgovac. 
 
Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slučaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu.
 
Trgovac o sopstvenom trošku preuzima robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija ako roba po svojoj prirodi ne može da se vrati na uobičajen način preko poštanskog operatora. 
 
Thema sport doo Niš će postupiti prema potrošačima u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (Službeni Glasnik 62/14).
 


Zakon o zaštiti potrošača  (Sl. Glasnik 62/14) propisuje 

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

Član 35.

Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. 

Smatraće se da je roba vraćena u roku ako je potrošač poslao robu pre isteka roka od 14 dana.
 
Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio sa tim da ih on snosi ili ako nije prethodno obavestio potrošača da je potrošač u obavezi da ih plati.
 
Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.
 
Potrošač neće biti odgovoran za umanjenu vrednost robe u slučaju kada mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora u skladu sa članom 27. stav 1. tačka 4) ovog zakona. 
 
Kada potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je dostavio zahtev u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog  zakona, dužan je da plati trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim uslugama do momenta kada je potrošač obavestio trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od ugovora. 
 
Srazmerni iznos koji potrošač treba da plati trgovcu obračunava se na osnovu prodajne cene dogovorene ugovorom, koja ne može biti viša od tržišne vrednosti onoga što je bilo isporučeno.

Potrošač ne snosi troškove za:
1) pruženu uslugu ili snabdevanje vodom, gasom ili električnom energijom kada oni nisu ponuđeni na prodaju u ograničenoj ili unapred određenoj količini, ili potpuno ili delimično snabdevanje toplotnom energijom tokom roka za odustanak kada:

(1) trgovac nije dostavio obaveštenje u skladu sa članom 27. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona; ili
(2) potrošač nije izričito zahtevao da se sa izvršenjem počne u toku roka za odustanak od ugovora u skladu sa članom 30. stav 4. ili članom 31. stav 8. ovog zakona;
(3) isporuku digitalnog sadržaja, u potpunosti ili delimično, koji nije dostavljen na trajnom nosaču zapisa kada:

(1) potrošač nije dao prethodnu izričitu saglasnost za početak izvršenja pre isteka roka od 14 dana;
(2) potrošač nije potvrdio da zna da dajući saglasnost gubi pravo na odustanak od ugovora; ili
(3) trgovac nije dostavio potvrdu u skladu sa članom 30. stav 2. ili članom 31. stav 3. ovog zakona.

Osim u slučajevima predviđenim ovim članom, potrošač ne snosi odgovornost kao posledicu ostvarivanja prava na odustanak od ugovora.
 

Obrazac za raskid-odustanak od ugovora možete preuzeti OVDE.


 

Politika privatnosti
Prodavac garantuje kupcu za zaštitu svih ličnih podataka pribavljenih od kupca, odnosno da isti neće biti upotrebljavani za bilo koju drugu svrhu osim za svrhu realizacije ugovora o kupoprodaji robe.

OBAVEŠTENJE O POLITICI PRIVATNOSTI I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI 

Lični podaci su informacije koje se neposredno ili posredno odnose ili mogu da se odnose na vašu ličnost. Zaštita podataka o ličnosti i uslovi za obradu vaših podataka zakonski su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018. ).

Thema Sport doo Nis ,Bul.Svetog Cara Konstantina 80-86 ,Magacin elemenata, PIB 104808304, sa internet sajtom www.themasport.com kao rukovalac podacima, pre prikupljanja i obrade podataka o ličnosti u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Javni podaci

Moguće je posetiti naš sajt www.themasport.com  bez otkrivanja vašeg  identiteta ili nekih drugih podataka, koji se odnose na njega.

Prilikom posete našem web-sajtu, uzimaju u obzir prirodu Interneta, prikupljaju se podaci koji evidentiraju korisnike, ali sami po sebi nisu dovoljni za identifikaciju određene osobe i predstavljaju samo statističke pokazatelje, a to su informacije vezane za broj korisnika na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou, zatim prosečno vreme provedeno na web sajtu i koja kategorija se trenutno pregleda.

Na ovaj način mi nemamo apsolutno nikakvih podataka o fizičkim licima, koje pristupaju sajtu, samo podatke o njihovom broju, tj. podatke o broju posetilaca na našem web sajtu, a to su opšti podaci, tj. javni podaci.

Lični podaci

Koje vrste podataka o ličnosti koristimo?

1.      Lični podaci za kontakt, kao što su: ime, prezime, adresa, elektronska pošta i broj telefona.

2.      Podaci o poslovnim kontaktima: kao što su adresa privrednog subjekta i poslovna elektronska pošta.

3.      Podaci vezani za reklamacije, koji se,takođe , odnose na ime i prezime fizičkog lica, njegov broj telefona, elektronsku poštu ili naziv pravnog lica, njegova adresa, matični broj i pib i poslovna elektronska pošta.

Svrha obrade podataka o ličnosti:

1.      Za pružanje usluga: za isporuku proizvoda, koje ste kupili kod nas putem web sajta www.themasport.com , potrebno je da imamo vaše kontakt podatke, kako bismo Vam isporučili proizvod ili proizvode na željenu adresu.

2.      Izvršavanje zahteva, tj. rešavanje eventualnih reklamacija i primedbi. Rešavamo ih na odgovarajući način u skladu sa Zakonom. Kako bismo imali dovoljno informacija da sprovedemo ovaj postupak i donesemo pravilnu odluku. Da bismo Vam dostavili povratnu informaciju u vezi reklamacije- potrebno je da prikupljamo određene podatke o Vama, koji se, takođe, odnose na ime i prezime, adresu, kontakt telefon.

3.      Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Društvene mreže

Podatke prikupljene na društvenim mrežama ( Facebook, Twiter, Google-plus) obrađujemo u svrhu informisanja potrošača o aktuelnim promocijama i ponudama, interakcije i kreiranje porudžbina.

Thema Sport doo prikupljene podatke na društvenim mrežama ne deli sa trećim licima i zadržava pravo brisanja nezakonitih sadržaja, komentara mržnje, eksplicitni sadržaj i podatke koji predstavljaju krivično delo

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima

Vaše lične podatke koristimo samo mi, tj. Thema Sport doo, da bismo vam poručene proizvode preko našeg sajta www.themasport.com  isporučili na adresu preko kururskih službi, tj. na vaše lične podatke prijavljujemo pošiljku. Podaci koji se koriste prilikom slanja pošiljki su: ime i prezime, adresa i kontakt telefon bez kojih poručeni proizvodi ne mogu biti isporučeni.

Thema sport doo ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima (osim kao što je već navedeno sa kurirskom službom u cilju dostave poručene pošiljke). Thema spodr doo garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Thema spodr doo. Odlukom da Thema spodr doo obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana.

Koliko dugo čuvamo Vaše lične podatke?

Vaše lične podatke čuvamo određeno vreme dok su potrebni za svrhu obrade, nakon čega ih brišemo ili odnosno uništavamo. Pri tome, vodimo računa o zakonskim obavezama čuvanja podataka o ličnosti. 

Kada je osnov prikupljanja podataka zaključenje i izvršenje ugovora, podatke o realizovanim kupovinama i kupcima čuvamo koliko je to predviđeno poreskim propisima i propisima koji regulišu ugovor o prodaji.

Nakon isteka predviđenih rokova, odnosno nakon povlačenja saglasnosti, ukoliko se podaci obrađuju po tom osnovu, svi podaci o kupcima će biti depersonalizovani odnosno obrisani ili uništeni.

Svrha obrade podataka/pravni osnov:

Sa ličnim podacima, koje nam dostavljate putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, postupamo, naravno, poverljivo. Vaše podatke obrađujemo isključivo u sladu sa utvrđenom svrhom, a kako bismo odgovorili na Vaš upit. Pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1, tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitimni interes). Vaš legitimni interes i naš legitimni interes za ovakvu obradu podataka proizilazi iz potrebe da odgovorimo na Vaša pitanja, da rešimo eventualne probleme  na obostrano zadovoljstvo, kako nas kao prodavca, tako i Vas kao našeg kupca ili kao korisnika naše internet stranice.

Ankete ne vršimo.

Obaveštenje o kolačićima:

Kolačići su tekstualne datoteke sačuvane na vašem hard disku od strane web servera. Oni ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili isporuče virus vašem računaru. Kolačići su jedinstveno dodeljeni vama i jedino mogu biti pročitani od strane web servera u domenu  koji vam ih je poslao. Jedna od osnovnih svrha kolačića je da vam obezbedi pogodnosti koje će vam uštedeti vreme. Postoje kolačići, koji se brišu nakon zatvaranja tvog pretraživača, ostali ostaju i informišu nas o broju korisnika, koji su se vratili na naš sajt.

Kolačiće koje koristimo prikupljaju informacije o našem web sajtu i anonimni su, takođe, ne mogu pratiti Vaše aktivnosti na drugim web stranicama. Kolačići omogućavaju čuvanje informacija, koje su prethodno upisane, kao što su korisničko ime, lokacija i poboljšavaju uslugu.

Imate  mogućnost isključenja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali možda nećete  moći da koristite našu web stranicu.

U skladu sa zakonskim odredbama zadržavamo pravo da izmenimo Pravila o zaštiti podataka o ličnosti (pravila privatnosti).

 

Pravo izmene politike privatnosti

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Thema sport doo Niš se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Thema sport doo Niš zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.themasport.com. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Thema sport doo nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti uslučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

 

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku:

Ukoliko smatrate da Thema sport doo Niš obradu Vaših podataka o ličnosti vrši suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije o javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti,

adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd, office@poverenik.rs, tel. +381 11 3408 900.

Ukoliko želite da opozovete informacije o ličnim podacima koje ste dostavili, možete nam se obratiti na e-mail adresu thema-sport@ninet.rs  i podaci će biti obrisani.

Prodavac upozorava kupca da svi eventualni sporovi mogu biti rešeni vansudskim putem, dakle sporazumom i u duhu dobre poslovne saradnje, kao u postupku medijacije pred nadležnim sudom.

Izjava o zaštiti privatnosti podataka:

„U ime internet prodavnice themasport.com (Thema sport doo Niš)  obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u internet  prodavnici  themasport.com (Thema sport doo Niš)  odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.“ 

 

THEMA SPORT DOO © 2024. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.